۸ بهمن ۱۳۸۹

گروس عبدالملکیان

به آغوشم کشیدی
اما
سایه ات را دیدم
                     که دست هایش توی جیبش بود
.
.
.
پنهانی،بر گوشه ی تقویم نوشتم:
                                      نهنگی که در ساحل تقلا می کند
                                      برای دیدن هیچ کس نیامده است