۱ تیر ۱۳۸۹

کالیگولا

وقتی نمی تونی ردش کنی،باید بکوبیش.

همیشه آزادی یکی به محرومیت دیگران منجر می شه.

می شه به چیزی اعتقاد نداشت ولی اون رو به لجن نکشید.